Cenník výkonov v ambulancii všeobecného lekára,

Cenník úkonov, ktoré nie sú uhrádzané na základe zdravotného poistenia
podľa zákona č.577/2004 Z.z.v znení neskorších predpisov.

Vyšetrenie zdravotného stavu pred získaním vodičského oprávnenia20 €
Vyšetrenie zdravotného stavu u vodičov z povolania15 €
Potvrdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo nad 60 rokov6,60 €
Vystavenie zdravotného preukazu12 €
Vyšetrenie zdravotného stavu za účelom držania zbrane30 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť, na žiadosť odborného lekára pred vyšetrením, pred plánovaným oper. zákrokom...5 € + prefotenie
Potvrdenie pre sociálne účely a pre vlastnú potrebu 9,90 €
Vystavenie náhradnej PN pri strate, znehodnotení 3 €
Obnovenie receptu, ktorý stratil platnosť 0,50 €
Potvrdenie o návšteve lekára, za jeden kus 2 €
Potvrdenie prihlášky na vysokú školu5 €
Odbery pre odborné ambulancie, predoperačné vyšetrenia- indikované iným lekárom- Za každú skúmavku , vyšetrenie moču (odbery, ktoré indikuje odborná ambulancia, sú v ich réžii zdarma)2 €
Podanie I.M., S.C, I.V. injekcie indikované iným poskytovateľom 2 €
Stanovenie hladiny cukru glukometrom2 €
CRP vyšetrenie5 €
Močový sediment3 €
Stanovenie okultného krvácania v stolici 5 €
Test na celiakiu8 €
Preventívna prehliadka pre zamestnávateľa 20 €
Prednostné vypísanie tlačiva na počkanie 10 €
Vypísanie tlačiva pre súdy a políciu 10 €
Vypísanie tlačiva a výpis z dokumentácie pre komerčné poisťovne20 €
Vyšetrenie nepoisteného pacienta16,60 €
Návšteva chorého doma v pracovnom čase, ak návštevu neuhrádza ZP (okrem imobilých pacientov16,60 €
EKG na žiadosť pacienta, v rámci preventívnej prehliadky pre zamestn.10 €
Magnetoterapia5 € / jedno sedenie
FOOD test- test potravinovej alergie79 €
Prefotenie 1 strany0,10 €